Kehtib alates 04.05.2018

Käesolev privaatsusteade kliendile selgitab ja kirjeldab Starfish Academy OÜ-s kehtivat klientide isikuandmete töötlemise korda.

1. Meist
Starfish Academy OÜ on sarnaselt mõtlevate inimeste kogukond, kes on pühendunud teadlikule elukestvale enesearengule ja isiklikule kasvule selleks, et elada tähendusrikkamat elu.

2. Mõisted
EMP – Euroopa majanduspiirkond (lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele Norra, Island ja Liechtenstein) GDPR – Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation, (EU) 2016/679), mille rakendamine algab 25. mail 2018.a.
Isikuandmed – Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (s.o andmesubjekt) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
Koolitus – Meie poolt läbiviidav koolitus, seminar, arenguõhtu vebinar jms.
Sisering – Keskkond, kus pakume uusi teadmisi, värskeid mõtteid ja arutelu võimalusi järgmistel teemadel: äriareng ja personaalne areng, rahaline vabadus, ettevõtluse kasvatamine, eneseareng .
Teie – füüsiline isik, kellega Me oleme sõlminud Koolitusel osalemiseks lepingu ja/või kes on astunud Meie Siseringi liikmeks ja/või, kes on tellinud Meie uudiskirja.
Töötlemine – Isikuandmetega tehtav toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine. Töötlemine võib toimuda käsitsi või automatiseeritud süsteeme kasutades.
Privaatsusteade – Käesolev privaatsusteade kliendile.
Vastutav töötleja / Meie – Starfish Academy OÜ, registrikood 12893718, asukoha aadress Pärnu maantee 148, 11317 Tallinn, e-posti aadress info@starfish.academy.
Volitatud töötleja – Isik, kes töötleb Isikuandmeid Vastutava töötleja nimel.

3. Õiguslik alus
Me töötleme Isikuandmeid kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega, sh GDPR-iga, eelkõige Teie poolt antud nõusoleku alusel. Starfish Academy OÜ on Isikuandmete Vastutav töötleja.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid
Me võime töödelda Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel: (1) Koolituse korraldamiseks, s.h Koolituse toimumise kohta teadete edastamiseks, Koolituse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks; (2) läbitud Koolitusele tagasiside saamiseks ja saadud tagasiside kasutamiseks mh Meie toodete ja teenuste turustamiseks; (3) Meie Koolituste kohta teabe edastamiseks, Meie uudiskirjade edastamiseks, samuti muu arengualase teabe edastamiseks; (4) Meie toodete ja teenuste reklaamimiseks, s.h videosõnumite kasutamiseks; (5) tähtpäevade tähistamiseks, ürituste läbiviimiseks; (6) Siseringi toimimise tagamiseks.

5. Töödeldavate isikuandmete koosseis
Töötleme muuhulgas järgnevaid Isikuandmeid: (1) Isiklikud andmed nagu nimi, sünniaeg, isikukood; (2) Kontaktandmed nagu aadress, e-posti aadress, telefoninumber (3) Maksekaardi andmed (4) Siseringi arutelude käigus Teie poolt Meile ja teistele Siseringi liikmetele avaldatud andmed

Me saame Isikuandmed otse Teilt kui Te avaldate soovi Meie Koolitusele registreeruda või saada Siseringi liikmeks või saada Meie uudiskirju. Palun arvestage, et Siseringis ei saa osaleda anonüümsena, mistõttu on Siseringi liikmelisuse eelduseks Isikuandmete avaldamine Meile. Seega on Siseringi lepingu puhul Isikuandmete esitamine Lepingu sõlmimiseks vajalik nõue

6. Teie õigused seonduvalt Isikuandmetega
Teil on oma Isikuandmetega seonduvalt järgmised õigused: (1) Õigus Isikuandmetega tutvuda – õigus teada, milliseid Isikuandmeid Me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme, sh õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele Isikuandmeid avalikustatakse, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada Isikuandmetest koopiaid; (2) Õigus Isikuandmete parandamisele – õigus nõuda oma Isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad. (3) Õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – õigus võtta igal ajal tagasi Meile antud nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Isikuandmete Töötlemise seaduslikkust. (4) Õigus Isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et Me kustutaks Teie Isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või Isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda Isikuandmete kustutamisest kui Isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides. (5) Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma Isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite Isikuandmete töötluse osas). (6) Õigus esitada vastuväiteid – konkreetsest olukorrast lähtuvalt on Teil õigus esitada oma Isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie Isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil Isikuandmete töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal ajal ning Me reageerime koheselt. (7) Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie Isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul või Meiega sõlmitud lepingul ja Isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on Teil õigus saada Teid puudutavaid Isikuandmeid, mida Te on olete Meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada Isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et Me edastaksime Isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav. (8) Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Teid teavitanud, et Me teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel. (9) Kaebuse esitamine. Teil on õigus esitada Meie kohta Isikuandmete Töötlemise osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee, info@aki.ee, tel 627 4135, Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn).

Kui soovite kasutada Teile kuuluvat õigust Isikuandmete osas või esitada küsimusi Privaatsusteate kohta, siis palun esitage Meile vastavasisuline taotlus e-posti aadressil info@starfish.academy. Vastame Teie taotlusele e-kirja teel reeglina mitte hiljem kui ühe kuu jooksul.

7. Isikuandmete turvalisus
Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) Isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

8. Isikuandmete avaldamine
Palun arvestage, et õigusaktide nõuetest tulenevalt võib Meil olla kohustus Teie Isikuandmeid avaldada või Isikuandmetele juurdepääsu võimaldada ametiasutustele ja järelevalveasutusele. Me avaldame Teie Isikuandmeid Meiega ühte gruppi kuuluvatele isikutele, Meie Volitatud Töötlejatele, samuti isikutele, kellel on seaduslik õigus Isikuandmete saamiseks. Kui Me sõlmime Volitatud töötlejaga lepingu Isikuandmete töötlemiseks, siis tagame sobivate lepinguliste kaitsemeetmete olemasolu Isikuandmete kaitsmiseks.

9. Töötlemise geograafiline piirkond
Töötleme Isikuandmeid reeglina EMP piires. Juhul, kui Meil on vaja edastada Isikuandmeid väljaspoole EMP-d siis toimub edastus GDPR-i nõuete kohaselt.

10. Isikuandmete säilitamine
Me ei Töötle Isikuandmeid kauem kui vajalik. Säilitamise periood võib põhineda Teiega sõlmitud lepingul, Meie õigustatud huvil või kohaldataval õigusel.

11. Privaatsusteate kättesaadavus Privaatsusteade on kättesaadav Meie veebilehel www.starfish.academy. Meil on õigus Privaatsusteadet igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega. Teavitame Teid muudatustest Meie veebilehe (www.starfish.academy) kaudu vähemalt 1 kuu enne muudatuse jõustumist.

STARFISH ACADEMY OÜ

info@starfish.academy

+372 600 0662

Uuri lisa:     

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST
Kontaktvorm EST

© 2024 Starfish. Kõik õigused kaitstud.